නුබ කරපු 
හැම නිහඩ කැපකිරීමකටම,
මම සදා ණයගැතියි,
තාත්තේ...