ජීවිතේ මට එක දෙයක් තේරුම් කරලා දුන්නා.. 
ඒ තමයි කිසිම දෙයක්
කිසිම කෙනෙක් 
ඕනාවට වඩා විශ්වාස කරන්න එපා කියලා..