යමක් කියන්න ඕන තැනකදී 
කියන්න.
දැනෙන්න ඕන තැනකට වදීවී..
ඉන්න ඕන කට්ටිය ඉදීවී..
අකමැති අය යාවි..