හදවතේ ගැඹුරුම තැනින් ආදරය නැගෙනා, මෙලොව සිටිනා බලවත්ම ආදරය හිමි, එකම ආදරණීය පිරිමි ආත්මයයි තාත්තා...