🌹සුභ පැතුම් මගෙ නංගිට🌹
ලබාගෙන සතුටින්ම
ලොව උතුම් පදවිය
හිනාවෙන නුඹ දැක
තුටු වෙමිය හැමදින
හිතුනි මට දුව එන්න
සෙනේ නැත නිම්මා
පුතුනි උඹ ළඟ ඉන්නෙ
ලොව හොඳම අම්මා...