සංසාරේ දුර වුණාම,
කදුල ලගයි ජීවිතේට,
සංසාරේ කෙටි වුණාම,
නිවන ලගයි ජීවිතේට,
ඔබ මෙලෙසින් හැර ගියාම,
දුකක් දැනුනි අප සැම හට,
පතනෙමු අපි නිවන් යන්න,
මේ භවයේදී.... 

-----


හිරුද සැගවුණී,
සදුද සැගවුණී,
අප අතර සිටි,
ඔබත් සැගවුණී,
ජීවිතේ හුස්මන්,
නිහඩ කරවා..
දෑස පියවා, නිහඩ වීලා,
හැර ගියත් නුබ, මතක සුවදයි.
මදු මලක් සේ සුවද දීලා.... 

-----


කිසිත් නොකියා - සැවොම හැඩගස්වා
ගොසින් අවරට - සොයුර පුන්සද
ඇයිද නිහඩව - ඉන්නේ නුබ අද... 

එකට සිටි ඒ මිතුරු මතකය,
සදා අප ලග තියා...
අපව තනිකර - අපට නොකියාම,
අපෙන් සමුගෙන නුබ ගියා...
සොයුර ඔබට නිවන් සුව... 

-----