කල පෙර පැතුම බුදු සසුනට සිත් පහදා
මතු බුදු උතුමන්ගේ කරනට උවටැන් සදා
සසර පුරා පිරු පිං දම් ප්රබල වෙලා
ගෞතම මුනිදු දුන්නයි අගසවු ලෙසින් තනා
ගෞතම මුනිදු තම ගුරු තනතුර පිදුව
උතුම් ගුරු කොට නිති අබිසෙසෙස් ලැබුව
සඝ රුවනට පවා අග ගුරු ලෙස උන්න
දහම් ගග පළමුව ගලා ගියයි ලෝ හිත පිණිස
මිහිතලයට බට ඒ පිංවත් කුමරු
බුදු වී කලා අඨිටන් මේ ලොව එකළු
නිම වී කාර්යයන් නිසි ලෙස සිත්ලූ
මාර පුත් ඇරයුම් කෙරුවයි එකදු
පුං සද දිලෙන නිලඹර මේ පුර පෝදා
මෙකලට වුණේ එකලයි පිළිවෙත් පිරිලා
බුදු සිරිතෙන් අපමන දම් ගග ගලලා
එලෙසට වටී ලොව සැමට ම නවම් පෝදා