ඔය ඇස් අගිස්සේ,
දැවටෙන කදුලට කියන්..
වැලපෙන්න එපා තව..
අහවරයි ඒ අතීතයම දැන්..

කියාපං මැණික හදවතට,
තනි රකින්නට මා පැමිණි වග..
ඉතිං භාරදීපන් ඒ කදුලු අතීතයම..
අතීතයටම ආය එන්න බැරිවෙන්නම..