දකින දකින හැමෝම ආදරය කලත්,
දකින දකින හැමෝටම ආදරය කරන්න බෑ.
අදරර ඇතිවෙන්නේ හදවතට හුගක් සමීප වුණ කෙනෙක් ලග විතරයි.