ඉස්සර කොයෙවෙලෙත් කතා කර කර හිටපු කෙනෙක් එක්ක 
අද කතාකරන්න බෑ කියලා දැනෙද්දි..
හිත ගොඩක් අසරණ වෙනවා...