සාර්ථක මිනිසුකුගේ නැගිටීම පටන් ගන්නේ..
අසාර්ථක වූවායෙන් පසුවයි.