හොයාගන්න..
සල්ලි තියෙන යාලුවෙක් නෙමෙයි,
මනුස්සකම තියෙන යාලුවෙක්..