සුභ ලෝක ළමා දිනයක් වේවා !!!!

දරුවන්ට අවශ්‍ය සෙල්ලම් බඩු නොව දෙමාපියන්ගේ ආදරයයි, උණුසුමයි, රැකවරණයයි
දරුවන් වෙනුවෙන් පවුලේ සමගිය රැකගමු, වැඩ කරමු, ජීවත් වෙමු
-----------

Happy world children's day!!!!

Children need not toys but parents love, warm and protection.
Let's protect the family unity for children, let's work, let's live.

-----------

Suba loka lama dinayak wewa..
Daruwanta awashya sellam badu nowa demapiyange adarayai, unusumai, rakawaranayai.
daruwan wenuwen pawule samagiya rakagamu, jeewath wemu. !!When we are old and failing, childhood memories can be summoned most clearly. Wish you all a Happy Children’s Day!


My best childhood memory was falling asleep on the couch and waking up in the bed thinking… Wow! I can teleport! Wish you a Happy Children’s Day!Every child is a different kind of flower, and all together, make this world a beautiful garden. Happy Children’s Day!When I was little, I used to close the fridge door really slowly just to see when the lights went out Feeling nostalgic! Wish you all a Happy Children’s Day!Remember when we were little, we always wanted to grow up? Now we realize it was better being a kid! Wishing all my dear friends a Happy Children’s Day!We are the future, The hope for a brighter tomorrow. We, the children of the world, are symbols of promise and potential; Happy Children’s Day!Treat your kid like a darling for the first five years. For the next five years, scold them. By the time they turn sixteen, treat them like a friend. Your grown-up children are your best friends.


Never stop screaming, playing, and laughing; it’s part of your childhood, which will always be with you. Happy Children’s Day!