තකිට දොං දොං - තකිට දොං දොං
තකිට දොං දොං දොං - අපිට අරන් කැවුම්, කොකිස්
නැන්දා එනවා දොං
තරිකිට දොං දොං අවුරුද්දයි
රබාන දැන් හරි - හරි සද්දයි
තකිට දොං දොං - තකිට දොං

සඳුන් කැලේ අපි යනකොට
රිලව් පනිනවා
එක රිලවෙක් බඩ බැඳගෙන
පිනුම් ගහනවා තක දොං පිනුම් ගහනවා

පිලවක්කේ කැත්ත දො දොං
පිලවටකර කැත්ත දො දොං
ගුදං ගතං කැත්ත දො දොං
රාං රූං කැත්ත දො දොං


උඩ පල ගත්තත් වට්ටක්කා
බිම පල ගත්තත් වට්ටක්කා
උඩ පල ගත්තත් බිම පල ගත්තත්
පුන්චි පුන්චි ගෙඩි වට්ටක්කා

උඩින් උඩින් වර පෙත්තප්පු
බිමින් බිමින් වර පෙත්තප්පු
උඩින් උඩින් වර බිමින් බිමින් වර
කැවුම් කන්න වර පෙත්තප්පු

දොන්ත බබක්කට 
දෙන්න දෙයක් නැත 
පෙට්ට ගමක් උඩ 
තුට්ටු දෙකක් ඇත

එගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන්
මෙගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන්
එගොඩ ගොඩෙත්, මෙගොඩ ගොඩෙත්
ඇතෙක් බරට රත්තරන්...........

රන් තැඹිලි ගස් දෙකයි
ගොන් තැඹිලි ගස් දෙකයි
ගස් දෙකට මල් දෙකයි
මල් දෙකට ගෙඩි දෙකයි

තාක්ක තෙයි තෙයි - තාක්ක තෙයි තෙයි
තේක්ක මල් පිපිලා - අන්න බලන් සකි
මෙන්න බලන් සකි
පාරට අතු නැමිලා

අත්තක රතුමල් - අත්තක සුදුමල්
වලු මල් බෙලි මල් - නැන්දාගේ 
වත්තේ හැදෙන කිතුල් මල්
තකදොං තරිකිට තකදොං තරිකිට
තකදොං තං තකදොං තං...

බුබුල් බුබුල් බණ්ඩක්කා
තුට්ටු දෙකට මං ගත්තා
තුට්ටු දෙකට මං අරගෙන
තුට්ටු දෙකට මං වික්කා

ඉඳන් පෙත්ත ඉඳ පර්වත
දෙකට කැපූ ළූනු පෙත්ත
කොණ්ඩ පරෙයියා තකදොං
කොණ්ඩ පරෙයියා...

උස් උස් ගස්වල
දික් දික් පත් කොළ
කැන්ද කැපූ කොළ
කඳ මැද පත් කොළ
පත් විස්සයි බොල
පත් විස්සයි

උඩ පල ගත්තත් වට්ටක්කා
බිම පල ගත්තත් වට්ටක්කා
උඩ පල ගත්තත් බිම පල ගත්තත්
පුන්චි පුන්චි ගෙඩි වට්ටක්කා

උඩින් උඩින් වර පෙත්තප්පු
බිමින් බිමින් වර පෙත්තප්පු
උඩින් උඩින් වර බිමින් බිමින් වර
පිට්ටු කන්න වර පෙත්තප්පු

කැත්තක් අරගෙන වත්තට යනකොට 
පෙත්තෙක් ඉඳගෙන කජු කනවා
ලන්සි පැටවු මූදු යන්න නැවක් හදනවා
තක දොන් නැවක් හදනවා

එගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන්
මෙගොඩ ගොඩෙත් රත්තරන්
එගොඩ ගොඩෙත් මෙගොඩ ගොඩෙත් 
ඇතෙක් බරට රත්තරන්

පානදුරේ අර පාන් කඩේ ළග 
ගෑනු හරක් බඳිතෙයි
මෙච්චර මේ රටෙ පිරිමි ඉදිද්දි
ගෑනු හරක් බඳිතෙයි 
තෙතෙයි තෙයි ගෑනු හරක් බඳිතෙයි

සාත් සරක්කුත් පොල් කට්ටයි
බීම් බිරැන්ඩිත් පොල් කට්ටයි
සාත් සරක්කුත් බීම් බිරැන්ඩිත්
බීපන් මස්සිනෙ පොල් කට්ටයි

තෙලෙන් බැද්දත් කොබෙයියා
කිරෙන් බැද්දත් කොබෙයියා
තෙලෙන් බැද්දත් කිරෙන් බැද්දත් 
කොහොම බැද්දත් කොබෙයියා

raban pada sinhala raban pada book raban pada images raban pada words raban pada lyrics raban pada sinhala pdf raban pada kavi raban pada mp3 raban pada kathak aragena avurudu raban pada aurudu raban pada sinhala aurudu raban pada lyrics raban dalam bahasa sunda raban kavi raban pada raban pada song raban pada download raban pada mp3 download raban pada free download sinhala raban pada free download raban pada in english raban pada mp3 free download raban pada grade 4 raban pada grade 2 raban pada in sinhala raban pada in sinhala lyrics sinhala raban pada images raban kavi raban pada in sinhala lyrics raban pada kavi lyrics sinhala raban pada kavi raban pada lyrics download raban pada list new raban pada lyrics lama raban pada lama raban pada lyrics raban pada music sinhala aurudu raban pada mp3 new raban pada raban pada pdf raban pada pictures raban pada photos parani raban pada raban pada raban kavi lyrics raban pada sinhala song raban pada sinhala mp3 raban pada sinhala mp3 download raban pada sinhala lyrics sinhala raban pada raban pada video raban pada wikipedia www.raban pada