නොලැබෙන බව දැන දැනත්,
එක හිතකින් ආදරේ කරන්න හැමෝටම බෑ.
අහලා තියෙනවා ඒ වගේ ආදරයකට,
දෙවියොත් ආශිර්වාද කරනවලු.