බොරුවට ආදරේ කරපු අය
හැමදාමත් සතුටු වුණා...
ඇත්තටම ආදරේ කරපු අය
හැමදාමත් තනිවුණා...