මගේ මුලු ජීවිතේම අයිති ඔයාට, ඒ ඇයි දන්නවද? මට ජීවිතය කියා දුන්නේ ඔයාගේ ආදරය නිසා...