ඔයා මට කොයි තරම් දුක් දුන්නත් මේ හදවතට, කන තියකා අහගෙන ඉන්න, ඔයාට කොයිතරම් ආදරයක් තියෙනවද කියලා මේ හිතේ..  💓💓