දකින දකින හැම කෙනෙක්ම හදවතට දැනෙන්නේ නෑ...
ඒ වගේමයි, හදවතට දැනුන කෙනෙක්, ලේසියෙන් අමතක කරන්නත් බෑ.