කෑවද, බිව්වද, පරිස්සමට ගියාද? නිදිමතද? ඇගට අමාරුද? මහන්සිද? කමුද? නිදාගමුද? රෑ වෙනකල් ඉන්න එපා.. පරිස්සමට ඉන්න.. මේවා පුංචි පුංචි වචන වුණත්, මේ පුංචි වචන ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන ආදරේ නම් පුංචි නෑ.