" සැබෑ ප්රේමයක්නම් රූප ස්වභාවය, වයස සහ එකිනෙකා අතර දුර කිසිවිටෙකත් වැදගත් නොවේ ✨ වැදගත් වන්නේ ජීවිත කාලයක් එකට සිටීමට ඇති බලාපොරොත්තුව සහ ඒ ආදරය රැකගැනීමට දෙදෙනා තුල ඇති අරමුණයි "