සුභ උපන්දිනයක් තාත්තා ❤❤
දෙමව්පියන්ගෙ වටිනාම සම්පත දරුවෝ.
මහ ලොකු දේවල් වලින් නොවුනත්
පුංචි දේවල් වලින්
ඔවුන් ගොඩක් සතුටු වේවි.
මොන වැඩ තිබුනත් පුංචි වෙලාවක්වත්
ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න බැරි
උන වෙලාවක ...
දවසක ලොකු පසුතැවීමක් තියේවි
සුභ උපන්දිනයක් වේවා..