🌼🌼🙏අපගේ තුන්ලොවටම මෙත් කරුණා පැතිරවූ 🌼අග්රදක්කිනෙයිය වූ 🌼කරුණා ගුණ මහිමයේ ප්රථිමූර්තිය වූ 🌼ළහිරු මඩලක් වූ 🌼අනාතනාත වූ 🌼අසරණ සරණ වූ 🌼දෙවියන්ට දෙවි වූ 🌼බබුන්ට බබු වූ 🌼මටම බුදු මෑණියන් වූ 🌼මගේම බුදු පියාණන් වූ 🌼තුන්ලෝකාග්ර වූ 🌼🌼සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්ස 🙏ඔබ වහන්සේගේ අනන්ත අප්රමාණ 🙏🙏ගුණ සමූදායන්ට🙏🙏 මම නමස්කාර කරමි ............. 🙏🙏🙏🙏මාගේ නමස්කාරය වේවා ........
💐සැමට තෙරුවන් සරණයි ........
💐සියළු සත්වයෝ නිවන් දකීත්වා.......