ලංකා වාසී, ලෝක වාසී සැමට වසංගත රෝග බිය දුරුවී නීරෝගිමත් වාසනාවන්ත කාලයක් ඉක්මනින් උදාවේවා...සියලු හින්දු බැතිමත් ජනතාවට සුභ දීපාවලී දිනක් වේවා ....🙏 

------

ශුභ දීපාවලී උත්සව දිනක් වේවා!

------

දිපාවලි දාට දිපාවලි සද අරන් මාතර ගෙදර එන්න යාපාපටුන පසු කරන් .ප්රිතිමත් දිපාවලි දිනක් වෙවා...

------

සාමය සතුටින් පිරැණු ප්රිතීමත් දීපාවලී දිනක් වෙිවා...

------

 


දිපාවලී සමරන සැමට සුභ දීපාවලි දිනක් වේවා..!
இனிய தீபாவளி நல்
வாழ்த்துக்கள்
..!
Happy Deepawali to all those who celebrate it...
------
 
එකම රටක එකම පුරවැසියන් වී සමරමු හදවතින්ම දීපාවලී දිනය❤ ඔබ සැමට සුභ දීපාවලී දිනක් වේවා 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 
------
 
හැමෝටම සුභ දීපාවලී දිනක් වේවා....
------
 
இனிய தீபாவளி நல்
வாழ்த்துக்கள்
!
සුභ දීපාවලි දිනක් වේවා!
Happy Diwali ! 
------

සතුටින් පිරි සුභ දීපාවලි දිනක් වේවා .... 
------

සාමය සතුට ගෙනෙන දීපාවලී දිනක් වේවා !
------
 
ලෝකවාසී සියලුම හින්දු බැතිමතුන්ට
සුබම සුබ ආලෝකමත්
දීපාවලී දිනක් වේවා 🤝 
------


සුබ දීපාවලී දිනක් වේවා!
இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!
Happy Deepavali! 
------
 


 • Wishing you a Diwali that's as sweet as the treats you'll eat to celebrate it.
 • Have a joyful Diwali!
 • Wishing you happiness this Diwali.
 • May your Diwali be full of fun and light.
 • Hoping all your wishes come true this Diwali.
 • Wishing that Deepavali's light brightens your day this Diwali.
 • Hoping Diwali brings warmth and peace into your life.
 • May your Diwali be filled with laughter.
 • May Diwali bring enough light to banish all the darkness from your life.
 • Hoping Diwali brings wealth, health, and happiness to you.
 • Wishing you and your family a beautiful Diwali.
 • Wishing you a safe and peaceful Diwali celebration!
 • May your year be as colorful and joyful as the Diwali colors.
 • Hoping your Diwali is divine.
 • May you have a blessed Diwali!
 • Wishing you a year as bright as the Diwali fireworks.
 • May this Diwali mark the start of a happy and prosperous year for you.
 • Wishing you a glowing Diwali!
 • Wishing you a warm, cozy, and bright Diwali.
 • Hoping Diwali ushers in a joyful and sweet year for your entire family!
 • This Diwali, let's cheers to the new year.
 • Wishing you a beautiful Diwali.
 • Hope this Diwali is the start of a year where all your dreams come true.
 • May this Diwali be the start of a fortuitous year.
 • May the lights of Diwali burn away your problems. 
 •  
 •