අද දින උපන්දිනය සමරන අප ආදරණිය ________ හට දේවාසිරි පිරි ආශිර්වාදමත් සුභ උපන්දිනයක් වේවායි අප සැම ප්රාර්ථනා කරමු. උන්වහන්සේගේ ඉදිරි දූතසේවාවන් සාර්ථකව කරගැනීමට අවශ්ය සුදතුම් වරම් පතා අපි යාච්ඤා කරමු..
 
සුභ උපන්දිනයක් වේවා පියතුමෙනි..!