කොහොම හිටියත්..
මිනිස්සු කතා හඩන එක..
උබටවත් මටවත්..
නතර කරන්න බෑ..
ඒ නිසා මේ ඉන්න ටිකේ..
නිදහසේ කාලා බීලා හිටපන්..