මං දන්නවා අපි දෙන්නා කවදාවත් වෙන් වෙන්නේ නෑ කියලා. මොකද ඔයා ජීවත් වෙන්නේ මගේ හදවතේ..