ඔයා නැතුව මට විනාඩියක්වත් ඉන්න බෑ. හැමදාමත් මේ වගේ ආදරෙන් ඉන්න...  Ummmmmmmmmmmmmmmmaaaaaah... 💋💋💋💋💓💓💓💓💓