දුටු දිනේ නුඹ එදා
නහර වැල් පාසාම
මට දැනුණා මට හැගුණා
නුඹ මගේනේ නුඹ මගේනේනොදනිමි නුඹ වෙත මගේ
උපදිනා නොනවතින හැගුම්
කෙලෙස හොද කරනු මා
නුඹෙ ආදර පස්පංගුවෙන්

තනි කමේ වරු ගණන්
තුරුලු වී පැය ගනන්
ආදරේ නාමයෙන්
එක් කලා මතකයන්

දාපු ඒ රැකවලුත්
දීපු ඒ වරෙන්තුත්
අත් දෙකට මංම ගෙන
දාගත් ඒ මාංචු
කෙලෙස හොද කරනු මට

හදවතින් කොනිත්තා
ඇස් වලින් බැදගත්ත
අවසානයේ වැටහේවි
මං තමා වැරදිකරු
නුඹෙ ආදර උසාවියේ