සිතේ ඇති බොහෝ දේ
කියන්නට සිතුනත්
මගෙ නොවන සිහිනයට
කෙසේ පවසමිද මං...
තනිව හඬනා රැයේ නුඹයි
පෙම් කවියත්
නොලැබුනත් ආදරෙයි
නොවෙනස්ව තවමත්.......