ආදරෙයි කියලා වචන වලින් නොකිව්වත් ,
ඔයා මං ලග ඉන්න හැම මොහොතකම
මං ඒ ආදරේ මහ ගොඩක් දැක්කා...
ඔයාගෙන් හැමදාමත්
මට දැනුන එක දෙයක් තිබුනා,
මං ඔයාට ආදරය කරනවට වඩා '
එකම එක අංශුමාත්රාවක් හෝ වැඩියෙන්
'ඔයා මට ආදරය කරන වග' 🥀
ඉතින් අවසානයේ,
කිසිත් නො'අසාම මට ආදරය කරන
'නුඹ හමු වීමම ප්රේමයක්...