රෝස මලක් අරගෙන මං නාවාට
කාමර ගානෙ වාරු කරන් නොගියාට
හිත අස්සෙ තෙරපෙන පෙම අඩු වේද
මගෙ සුදු මැනික ඔය හිත මගෙ ලඟ නොවෙද…

දුක සැප බෙදා දිවි ගමනේ දුර යන්න
පැතුවේ නුඹව නැත අන් කුසුමක සරණ
වැලන්ටයින් දින ගැන්නත් ලඟ ලඟම
කුමටද දිනක් අපෙ ආදරෙ සමරන්න…