ජය මංගල අට්ඨ ගාථා | Sinhala Jayamangala Ashta Gatha | Sinhala Wedding Jayamangala Gatha | Mangala Jayamangala Gatha


 

ගාථාව 

බාහුං සහස්‌ස මභිනිම්මිත සායුධං තං
ගිරිමේඛලං උදිත ඝෝර සසේන මාරං
දානාධි ධම්ම විධිනා ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානී

මාරාතිරේක මභියුඡ්Cධිත සබ්බ රත්තිං
ඝෝරං පනාලවක මක්‌ඛ මතද්ධ යක්‌ඛං
ඛන්තී සුදන්ත විධිනා ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානී

නාලාගිරිං ගජවරං අතිමත්ථ භූතං
ධාවග්ගි චක්‌ක මසනීව සුදාරුණන්තං
මෙත්තංබුසේක විධිනා ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජයමංගලානී

උක්‌ත්ත බග්ග මතිහත්ත සුදාරුනන්තං
ධාවන්තියෝ ජනපථං ගුලිමාලවන්තං
ඉද්ධීහි සංඛත මනෝ ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජයමංගලානී

කවාන කට්‌ඨ මුදරං ඉව ගබ්භීනියා
චිඤචාය දුට්‌ඨ වචනං ජනකාය මඡ්ෙCධ
සන්තේන සෝම විධිනා ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානී

සච්චං විභාය මති සච්චක වාදකේතුං
වාදාභිරෝ පිත මනං අති අන්ධභූතං
පඤඤාපදීප ජලිතෝ ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානී

නන්දොපනන්ද භුජගං විබුධං මහිද්ධිං
පුත්තේන ථෙර භුජහේන දමාපයන්තෝ
ඉද්ධූපදේස විධිනා ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානී

දුග්ගාහ දිට්‌ඨ භුජගේන සුදට්‌ඨ හFථං
බ්‍රහ්මං විසුද්ධි ජුති මිද්ධි බකාභිධානං
ඤාණා ගඨේන විධිනා ජිතවා මුනින්දො
තං තේජසා භවතු තේ ජය මංගලානී

ඒථාපි බුද්ධ ජයමංගල අට්‌ඨ ගාථා
යෝවාචකෝ දින දිනේ සරණේ මතංදි
හිත්වාන නේක විවිධාන චුපද්දවානී
මොක්‌ඛං සුඛං අධිගමෙය නරෝ සපඤaෙඤ

---------

 සිංහල තේරුම

දාසක්‌ මවාගෙන අතුත් අවියෙන් සමත් වූ
ගිරි මේඛලා ඇතු නැගී සිටි මාර සේනා
දානාදි දම් විදි බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

ඒ මාරයා හට වඩා නපුරක්‌ බිරම් වූ
බෝසත් අතින් හොර අලව් යකු කෝපවත් වූ
මෙත් සිත් වඩා යස ලෙසින් දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

නාලාගිරි ඇත් රජා ඇතිතෙක්‌ම රා බී
සෝකා දෙමින් හෙණ හඬක්‌ ලෙස බෝ බිරම් වූ
මෙත්පැන් ඉසීමෙන් වහා දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

උස්‌සා සියුම් කගපතක්‌ සුරතින් රැගත් වූ
බෝසේ රකුස්‌යුරු අඟුල්මල් නම් සොරා ඒ
පාලා යසේ ඒ ඉඳු බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

රාසේ බැඳන් බොරු බඩක්‌ ගැබිනි විලාසෙන්
ආවේ නිගාකර සභාවට චින්චිමානා
සන්සුන් ලෙසින් ගුණ වඩා දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

වාදෙන් සමත්කම් නැගු කොඩියක්‌ විලාසෙන්
ඇත්තෙත් වෙනස්‌ සිතැති සච්චකයා විවාදී
දල්වා පහන් ගුණ නැණින් දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

නන්දොපනන්ද භුජගා ඉදුයෙන් සමත් වූ
සෑසී මුණි පුතු ලවා දැහැමින් දැමීමෙන්
පාලා තෙදින් සිතු බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

දාසක්‌ ලොවේ බබළනා එළියෙන් දිමුත් වූ
බෝසේ පසන් මහබඹා වරදී වදාළා
යහපත් උතුම් නැණ බෙලෙන් දිනුවේ මුනින්දා
ඒ තේජසින් ඔබට ජය මංගල්‍ය වේවා !

මේ ලෙස බුදුන් ජය මඟුල් අට මගී මතාසේ
යම් ඒ කෙනෙක්‌ දින දිනේ සොඳසේ කියයි නම්
නානා උපද්දාව නසා සිත දුක නොවීමෙන්
අක්‌වේ සැපත් අමපුරේ සව් දුක්‌ නසාලා

Search Terms : 

අශ්ඨක, පෝරුවේ චාරිත්ර, sri lanken wedding function, poruwa ceramony, magul bera, poruwe nagima, dewa awasaraya, mudu maru kirima, thella peledima, saariya andaweema, atha pen wedeema, kirikada redi, milk rice, kachchiya, poruwa idul kirima, nedeyanta bulath deema, poruwen beseema, jayamangala gatha hathmuthu paramparawata bulath deema, bulath maru kirima, nekath, gayanaya, magul bera wadanaya, poruwe halla, history poruwa, sasrika mesaya, kirikala, kiri ithirima, poeuwe kawi, poruwa ashtaka, wedding day, full wedding day, magul sabhawa, milk funtion, lighting oil lamp, polthel pahana paththu kirima, wedding day, best ashtaka, අශ්ඨක, නැකත්, තුනුරුවන් සිහිකිරීම, පහන් පත්තු කිරිම, දෙවියන්ගෙන් අවසර ගැනිම, පෝරුවේ නැගිම, දෙවියන්ට පඩුරු වෙන් කිරීම, හත්මුතු පරම්පරාවට බුලත් වෙන් කිරීම, මුදු මාරු කිරීම, තැල්ල පැලැදීම, පිලි ඇන්දීම, සාරිය ඇන්දවීම, අතපැන් වැඩීම, කිරිකඩ රෙද්ද පිදීම, මනමාලයට බුලත් දීම, මනමාලයට වැදීම, නැදැයන්ට බුලත් දීම, ජයමංගල ගාථා, ජයමංගල ගාතා, පෝරුව ඉදුල් කිරීම, කිරිබත් කැවීම, පෝරුවෙන් බැසිම, පොල්ගෙඩිය බිදිම, පොල්තෙල් පහන් පත්තු කිරිම, කිරිකල, කිරි ඉතිරිම, සශ්රීක මේසය, පොල්මල ඉහිරීම poruwa ceremony with frock ,poruwa ceremony, poruwa charithra, poruwa lyrics, poruwa song, poruwa song, poruwa chords, low price ashtaka, low price poruwa, ashtaka ashtaka mp3, best ashtaka, ashtaka gatha, ashtaka sinhala, ashtaka meaning, wedding ashtaka, wedding jayamangala gatha, wedding dresses, wedding ashtaka, sri lanka wedding anniversary wishes, wedding anniversary, wedding couple photos, marriage anniversary, marriage proposals, marriage, magul poru, magul poruwa, sinhala magul charitra, jayamangala gatha, jayamangala gatha meaning in english, magul bera magul wes dance, dance, best dance, lassana flora wedding poruwa, dj for wedding, wedding cakes, අෂ්ඨක සහිත පෝරුව, පෝරුවේ අෂ්ඨක කවි ,sri lanka wedding poruwa, ashtaka kawi, sri lanka traditional wedding