හතුරන්ට වඩා ගොඩාක් දරුණුයි ළග ඉන්න මිතුරන්, ඒ නිසා ගොඩාක් පරිස්සමෙන්.